Регистрация на фирма ЕТ – какво е нужно?

За да направите регистрация на фирма, или казано иначе – за да се регистрирате като едноличен търговец не е необходимо да чакате дълго, да плащате много и да подготвяте голям брой сложни документи. На практика, вие можете да извършите регистрацията сами, но предвид възможността да допуснете грешки при изготвяне на документите е вероятно да ви бъде върнат отказ за вписване.

Винаги е по-добре да използвате услугите на добра правна кантора като registracia-na-firmi.com при създаването на една фирма, най-малкото, защото ще можете да ползвате консултация със специалист, който да ви разясни предимствата и недостатъците на всеки вид фирма. Възможно е след разговор с експерт да предпочетете да регистрирате еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД, вместо ЕТ. Предимствата в този случай са значителни, въпреки малко по-сложната процедура и нуждата от внасяне на минимален дружествен капитал.

Какво е нужно за регистрация на ЕТ?

За регистрация на фирма на едноличен търговец е необходимо на първо място същият да отговаря на посочените в закона изисквания, а именно:

 • Да бъде пълнолетно дееспособно физическо лице;
 • Да не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец;
 • Да бъде български гражданин или чуждестранен поданик с постоянно местожителство в България;
 • Да няма забрана за упражняване на дейност – психически заболявания или влезли в сила наказателни постановления за извършване на незаконни действия;
 • Да не е в производство по несъстоятелност или невъзстановен в правата си несъстоятелен;
 • Предметът на дейност, която смята да упражнява да не е в разрез със законите и моралните норми в страната.

Освен задължителните документи, необходими за вписване в Търговския регистър, на които ще се спрем подробно малко по-късно, всеки едноличен търговец трябва да разполага със задължителните атрибути, необходими за извършване на дейност, като:

 • Данъчна регистрация – прави се по служебен път след вписването;
 • Регистрация на търговски обект – когато дейността се упражнява в специално обособено за целта място;
 • Регистрация на касов апарат – при плащания в брой;
 • Регистрация като администратор на лични данни;
 • Лиценз за търговия със стоки, подлежащи на специален разрешителен режим;
 • Фирмен печат – за заверка на документите на фирмата;
 • Регистрация за самоусигуряващо се лице в НОИ и др.

Документи, необходими за регистрация на едноличен търговец

Документите, въз основа на които ще бъде вписана вашата фирма в Търговския регистър са следните:

 • Заявление по образец А1 – подава се лично от търговеца или от упълномощен с нотариално пълномощно заявител. Заявлението следва да съдържа: трите имена на търговеца, адрес, ЕГН и име на фирмата. Заявление А1 може да се подаде на хартиен носител или по електронен път;
 • Декларация по чл. 141, ал. 8 ТЗ, удостоверяваща, че търговецът не е осъждан за банкрут, в производство по несъстоятелност или невъзстановен в правата си несъстоятелен, както и че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ, с която се декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 • Нотариално заверен образец от подписа;
 • Документ за платена държавна такса.

Таксата за регистрация на фирма на едноличен търговец е най-ниската – 30 лв, ако подадете заявлението за вписване на място в Търговския регистър, като тя се намалява наполовина – 15 лв при подаване на документите по електронен път с електронен подпис. Правните кантори разполагат с електронен подпис и могат да ви спестят част от таксата, което е още една причина да използвате техните услуги.

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *